Glenny Bruce

20th Century Boy. 21st Century Schizoid Man.